senast uppdaterad 2004-04-12

MH - Mentalbeskrivning Hund.

Mentalbeskrivning Hund ger en förutsättning för en god uppföljning av hundars mentalitet på samma sätt som höftledsröntgen och ögonlysning ger en bild av några hälsoaspekter. MH arrangeras av SBK:s lokalklubbar och rasklubbar. Hund ska han uppnått en ålder av 12 månader, föreslagen ålder för genomförande är mellan 12 och 18 månaders ålder, men även hundar äldre än 18 månader kan genomföra beskrivningen. 


Viktigt att komma ihåg är att MH inte är en test där hunden bedöms, utan en mental beskrivning där hundens agerande beskrivs enligt ett femgradigt system, byggt på fast beskrivna beteenden (se mall på nästa sida). Beskrivaren göra alltså ingen bedömning eller värdering av hunden utan beskriver bara vad han/hon ser. Vad som sedan är önskvärda eller icke önskvärda beteenden i de beskrivna situationerna kan variera mellan ras och kan beskrivas genom en utformad rasprofil från rasklubbarnas sida. Självklart är det också så att uppfödare, hundägare etc. kan ha sin egen uppfattning om hur man önskar att en hund idealt reagerar i en beskrivningssituation.

MH som värdemätare på hundars mentalitet fyller större funktion baserat på utvärdering av kullar och avelsdjur än på enstaka individer. Det MH-resultat som en enskild hund får ses som en beskrivning av just den hunden just den dagen i den specifika situationen, och inte som en absolut sanning om en hunds mentalitet. Forskning har visat att det ändå kan ge en bild redan på unghundsstadiet av skillnader mellan hundar som blir framgångsrika inom tävlingsverksamhet jämfört med rasmedel. För många med erfarenhet från att leta hund för att tävla och träna med kommer detta inte som en överraskning då vi länge har ansett och diskuterat att de tendenserna har varit tydliga i MH:s genomförande, men det är extra roligt att det gått att påvisa det i en oberoende utvärdering. 

Lite kort om MH:s genomförande: (material hämtat ur SBK:s Rasutvecklingspärm)
Varje moment omfattar tre delar:

  1. Väckning: där alla hundar får en likadan start på retningssituationen. Om hunden inte reagerar eller visar litet intresse ändras inte utförandet för att öka retningen. Som vi ser det är detta en av de viktiga funktionerna som medför att det finns en möjlighet till jämförbarhet, då alla hundar utsätts för samma typ och grad av retning. 

  2. Handlingsprogrammet: där retningssituationerna som ska utlösa hundens handling är utformad på samma sätt för alla hundar.

  3. Avslutning: nyfikenhet och kvarstående rädsla: avslutningen måste utformas så att den inte av hunden uppfattas som en ny retning. Det är därför framarbetat mycket klara riktlinjer för hur figuranter och testledare ska gå till väga, båda vad gäller agerande, information till hundägaren och tidsintervaller.

Tam på mentalbeskrivning, här var det föremålslek (moment 2) på gång. 

Momenten i MH är 10 stycken, och inom varje moment beskrivs sedan olika delar under delmomenten. (se mall)
Här ges en översiktlig presentation av momenten och vad de avser att beskriva.

1. KONTAKT,  hundens förmåga att ta kontakt och besvara kontakt från främmande människor. 
2. LEK,  hundens reaktion i samband med föremålslek.
3. JAKT, hundens lust att förfölja ett rörligt föremål och gripa det. 
4. AKTIVITETSNIVÅ, hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir.
5, AVSTÅNDSLEK, hundens förmåga till aktivitet/samarbete med främmande person på avstånd från föraren.
6. ÖVERRASKNING, hundens reaktioner i samband med visuell överraskning. 
7. LJUDKÄNSLIGHET, hundens reaktioner i samband med ett överraskande ljud.
8. SPÖKEN, hundens eventuella rädsla och lust till hot/aggressivitet inför föremål som närmar sig långsamt.
9. LEK 2, om hundens leklust har förändrats under provets genomförande.
10, SKOTT, hundens reaktioner i samband med skottlossning. 

Värdesiffrorna 1-5 innebär inte en värdering där 1 är sämst och 5 är bäst som i någon form av betygssystem. Det som siffrorna beskriver är i stället graden av intensitet/aktivitet hos hunden i förhållande till det som beskrivs i delmomentet. 1 innebär en låg intensitet och 5 den högsta intensiteten av beskriven reaktion. För att ge ett exempel, i nedanstående del av "MH-mallen" så kan man förmoda att det förväntade beteendet i 7a  är en lägre grad av intensitet i reaktionen, vilket innebär ett kort stopp eller en liten undanmanöver, i förhållande till att hunden väljer att fly ur situationen.

Om man i stället ser på delmoment 7 b kan man förmoda att en högre grad av intensitet/aktivitet  hos hunden är önskad, d.v.s, att hunden tar sig fram själv eller med så lite hjälp som möjligt, i förhållande till att hunden inte går fram eller behöver mycket hjälp från föraren för att reda ut situationen. På detta sätt kommer samtliga i beskrivningen ingående moment att skapa en "profil".   
 

7 a
LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter. Flyr mer än fem meter
7 b
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när fö. sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden Går fram till skramlet när fö. står bredvid. Går fram till skramlet när fö gått halva sträckan. Går fram till skramlet utan hjälp.


Mer information om MH går att beställa från SBK, på tel 08/556 811 00  URL: www.brukshundklubben.se, som har en liten broschyr om Mentalbeskrivning av hund. 

Mentalbeskrivning är att se som en kvalitetsgaranti. Om uppfödare låter mentalbeskriva blivande föräldradjur, bidrar uppfödare enligt SBK till att kvalitetsmärka aveln. Vi anser även att vi själva som valpköpare, och numera även uppfödare, har en stor nytta av MH i våra val av hundar och eget agerande, oavsett om det gäller val av avelsdjur, uppföljning av valpar eller val av träningsmetoder. 

Vill ni se en sammanställning av våra egna hundars mentalbeskrivningar, gå vidare till nästa sida
Där hittar ni också hela MH-mallen med delmoment. 


Lena, Stig och Åse Stangvik
Hagaberg, 640 43 Ärla, Sweden
Tel/ fax: +46 (0)16 742 66
url:http://www.windedos.se/mh1.htm

©Lena Stangvik 1999-2000
© Grafiken är tillverkad, och använd med tillstånd, av Linda Ernholm. Var vänlig respektera copyrighträtten.